Suomen Lähetysseuran (SLS)

ulkomaanosaston perhetyöstä

 

A) Voit tulostaa Lähetysseuran Perhetyön esitteen tästä: 

Tietokoneen näytöltä luettava versio (70 KB) Paperille tulostettava versio (1,030 MB)

 

B) Perhetyön päiviä työalueiden läheteille

C) Perhetyön päivistä 2012

D) Perhetyön päivistä 2013

 

 

Palaa etusivulle

 

Klikkaa tästä auki viimeisin ystäväkirje!

.

YSTÄVÄKIRJEET

.

MEKANE YESUS (EECMY)

.

EECMY-PERHETYÖ

.

SLS-PERHETYÖ

.

AVIOLIITTOLEIREJÄ

.

TIETOA ETIOPIASTA

.

ETIOPIA-LINKKEJÄ

.

Japanin Palmujen kotisivut

.

YSTÄVÄRENGAS

.

KUVIA 2006

KUVIA 2007 (alkuvuosi)

KUVIA 2007 (loppuvuosi )

KUVIA 2008 (tammi-elok.)

.

"Voiko ja saako kulttuuria muuttaa?"

 

SLS:n Perhekasvatustyön tukiohjelma 2010-2013

.

Perhetyön suunnitelmia:

- NEPAL 2010-2014

.

- ETIOPIA 2011-2015

  

 

 

 

TAUSTAA 

Lähetysseuran työalueilla on tehty perhetyötä eri muodoissaan alusta alkaen käyttämättä ’perhetyö’-nimeä. "Kysymys lähetystyöstä avioliiton uudistajana ei sinänsä ole uusi, vaan yhtä vanha kuin itse työkin". (Teinonen, Lähetystyö avioliiton uudistajana Ambomaalla, 1949).

Monet lähetit, perheelliset ja perheettömät, ovat läpi vuosien eri työalueilla eri tavoin toimineet avioliittojen ja perheiden hyväksi. Niinpä ’perhetyö’ voi tarkoittaa monenlaista toimintaa esimerkiksi terveydenhuollon, terveyskasvatuksen, HIV/aids –työn, opetustyön, seurakuntatyön eri lohkojen, diakonian, kummilapsityön, sosiaalisen työn, huumetyön ym. viitekehyksissä.

Lähetyskurssilla on jo pitkään käsitelty perheen kysymyksiä. Kurssille pyrittäessä niitä on työstetty sukupuun avulla. - Lähettien avioliittoleirejä järjestettiin 1988-1997 Kirsti Ijäksen toimesta. 1998 lähtien lähettejä on vuosittain kutsuttu mukaan lähetysjärjestöjen yhdessä järjestämille avioliittoleireille. - 1990-luvulla järjestettiin myös ns. Naislähettien päiviä (yksineläville) läheteille.

Lähetysseurassa järjestettiin 2001 Perhe- ja avioliittotyön neuvottelupäivä. Siitä saivat alkunsa Perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäivät ja Perhetyön ohjausryhmä.

Perhetyön eri muotoja edustavat mm. Hongkong (Ethel Witting), Venäjä (mm. Ijäksien perheseminaarit), Botswana (Theraplay) ja Namibia (uusia suunnitelmia 2006). Merkittävä uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2000 Anna-Kaarina ja Matti Palmun aloittaessa Etiopian Mekane Yesus –kirkon ’Perhekasvatusohjelman’.

PERHETYÖN TARKOITUS

Lähetysseura on koko olemassaolonsa ajan työskennellyt  perheiden keskuudessa ja niiden hyväksi. Perhetyön painotukset ovat vaihdelleet eri aikakausina. Viime vuosina tarve tehdä perhe-, avioliitto- ja parisuhdetyötä on entisestään korostunut arvopohjan rakoillessa ja perheiden eheyden heiketessä. Ilmiö on maailmanlaajuinen. 

HIV/aids -pandemia varjostaa ihmiskuntaa ja on kasvava haaste myös lähetystyölle. Yhteiskuntaan ja arvopohjaan liittyvät muutokset luovat paineita perhe-elämälle. Tämä koskee niitä ihmisiä ja perheitä, joita tavoitamme lähetystyössä, mutta toki myös lähettämiämme työntekijöitä.

Ulkomaisen työn ohjelmapohjaisuus avaa uusia mahdollisuuksia myös perhetyön kehittymiselle.

Perhetyön tarkoituksena on

- yhteistyökirkkojemme   tavoin  Raamattuun tukeutuen -

1 - Lähetystyöntekijöiden omassa elämässä tarjota mahdollisuuksia vahvistaa omaa avioliittoa ja perhe-elämää    ja / tai asemaa suhteessa omaan sukuun / ihmissuhteisiin.

2 - Lähetyksen eri työalueilla tukea perhetyön näyn vahvistumista yhteistyökirkoissa.

- Lähetystyössä eletään paikallisten kirkkojen toimintaympäristössä ja kulttuuritaustassa. Evankeliumin eteenpäinviemisen perusajatukseen - ja Suomen Lähetysseuran työnäkyyn - sisältyy se, että evankeliumi eheyttää, parantaa ja muuttaa ihmistä ja paikallista kulttuuria. - Lähetysseura pyrkii innostamaan ja kouluttamaan lähettejä perhetyöhön ja tukemaan yhteistyökirkkoja kansallisten työntekijöiden kouluttamisessa siihen.

3 - Luoda yhteyksiä perhetyön edistämiseksi,  hyödyntäen verkostoitumisen avulla jo olemassa olevia rakenteita.

PERHETYÖN TAVOITTEET

Perhetyössä toimitaan kolmella tasolla, joita kaikkia pyritään edistämään ja kehittämään samanaikaisesti:

 * Lähetystyöntekijällä on mahdollisuus omaan myönteiseen kokemukseen siitä, että perhe-elämän / ihmissuhteiden laatua voi ja kannattaa parantaa. 

 * Lähetystyöntekijä tekee ja edistää perhetyötä työalueellaan. 

 * Paikallinen kirkko mieltää  perhetyön omaksi työkseen ottaen sen ohjelmaansa.

Perhetyön tavoitteena on

1 - Lähetystyöntekijöiden omassa elämässä

 *  auttaa lähettejä voimaan ihmissuhteissaan hyvin, myös avioliitossa ja perheenä; 

*  herättää lähettien kiinnostusta perhetyöhön; 

*  järjestää läheteille perhetyöhön liittyvää koulutusta niin henkilökohtaista elämää kuin työalueilla tehtävää työtä varten.

2 - Yhteistyökirkoissa vaikuttaa siihen, että

 *  perhetyö on oleellinen osa kirkon työtä ja opetusta;

*  avioliitot ja perheet voivat hyvin; 

*  vastuuhenkilöt ovat hyvänä esimerkkinä ihmissuhteissaan, myös avioliitollaan ja perhe-elämällään;

*  perhetyöhön löytyy avainhenkilöitä, jotka koulutetaan kouluttamaan muita; 

*  ymmärretään perhetyön ja uskollisen parisuhteen korostamisen merkitys aidsin leviämisen ehkäisemisessä; 

*  naisten ja lasten asema kohentuu kristillisen perhe-elämän vahvistumisen myötä;

*  rauhantyön ja sovinnon siemen kylvetään kotona, avioliitossa ja perheessä!

3 - Yhdistää voimia perhetyön vahvistamiseksi verkostoitumalla kotimaassa ja kansainvälisesti.

(Kuvassa perhetyön kurssi Keltossa, Venäjän työalueella)

 

PERHETYÖN PUITTEET

* Perhetyö on osa Suomen Lähetysseuran työn kokonaisuutta. 

*  Tässä tarkoitettu perhetyö on ulkomaanosaston toimintaa, joka niveltyy osaston tavanomaiseen työhön. 

*  Muun työn tavoin perhetyön hallinnosta suhteessa työalueisiin vastaa kirkollisen työn päällikkö toimien yhdessä aluepäälliköiden ja yhteistyökirkkojen kanssa. 

*  Ulkomaanosaston johtaja on nimittänyt perhetyön suunnittelu– ja seurantavastuuta varten perhetyön ohjausryhmän.

Perhetyön ohjausryhmä jakaa tarpeen mukaan tehtäviä asettaen erikseen vastuuhenkilöitä työalueilla tehtävän perhetyön kehittämiseksi ja soveltamiseksi sekä Suomessa tapahtuvan koulutuksen järjestämiseksi.

Perhetyön ohjausryhmän jäseniä ovat vuoden 2013 alkaessa Janne Hassinen (pj.) Kari Salonen (vpj.), Marja Hankela, Jussi Hankela, Anna-Kaarina Palmu, sekä Matti Palmu (sihteeri).

(Lähetysseuran perhetyön neuvottelu– ja koulutuspäivät pidettiin 2005 Lähetystalolla Helsingissä.)

 

Yhteystiedot:

Suomen Lähetysseura, Ulkomaanosasto / Perhetyö

PL 154, 00141 HELSINKI

Puhelin: (09) 12971 (keskus)

Internet: www.mission.fi

Kysy lisätietoja:

* Työalueilla tehtävän perhetyön mahdollisuuksista ja sovelluksista:

Anna-Kaarina ja Matti Palmu, etiopian@palmu.st tai matti.palmu@felm.org 040 581 7068

* Tietoa erilaisista parisuhde- ja perhetyöhön liittyvistä kursseista ja koulutustapahtumista löydät mm. seuraavien linkkien avulla:

Kataja - Parisuhdekeskus ry. http://katajary.fi/ tai Kirkon perhetyön yksikkö www.evl.fi

 

 

Esitteen teksti: Perhetyön ohjausryhmä, toukokuu 2006

Kuvat ja taitto:  Matti Palmu    (Päivitetty 1-2013)

 

     

Perhetyön neuvottelu- ja ja koulutuspäiviä vuosittain alkaen 2002

Sivun alkuun

    Lähetysseura on järjestänyt Perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäiviä vuosittain elokuussa alkaen 2002, eli vuoden 2012 päivät olivat järjestyksessä kahdennettoista. Päiville on kutsuttu mukaan perhetyötä tekeviä tai sitä haluavia lähettejä, perheellisiä ja yksineläviä, eri työalueilta ja eri lähetysjärjestöistä.

Päivien tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia eri työalueiden kesken, pohtia yhdessä perhetyön aloittamisen tai vahvistamisen mahdollisuuksia eri työyhteyksissä, oppia yhdessä uutta joistakin perhetyön alaan kuuluvista kysymyksistä, ja tietysti virkistyä yhteydestä, yhteisestä tehtävästä ja yhteisestä uskosta.  

Yleisemmin voidaan todeta, että perhetyön päivien tarkoituksena on, koko Lähetysseuran ulkomaanosaston perhetyön tavoin, (1) Lähetystyöntekijöiden omassa elämässä tarjota mahdollisuuksia vahvistaa omaa avioliittoa ja perhe-elämää ja / tai asemaa suhteessa omaan sukuun / ihmissuhteisiin. (2) Lähetyksen eri työalueilla tukea perhetyön näyn vahvistumista yhteistyökirkoissa. (3) Luoda yhteyksiä perhetyön edistämiseksi, hyödyntäen verkostoitumisen avulla jo olemassa olevia rakenteita.

 ”Perhetyöllä” tarkoitetaan tässä yhteydessä monenlaista toimintaa, ei vain avioliittoon ja parisuhteeseen suoranaisesti liittyvää työtä, vaan laajasti ymmärtäen erilaisia työmuotoja esim. terveydenhuollon, terveyskasvatuksen, HIV/aids –työn, opetustyön, seurakuntatyön eri lohkojen, diakonian, kummilapsityön, sosiaalisen työn, huumetyön ym. viitekehyksissä. Perhetyöstä puhuttaessa on hyvä muistaa sekin, että lähetyksen kohdemaissa ”perhe” usein tarkoittaa ns. sukuperhettä, johon kuuluvat myös isovanhemmat, sedät, tädit, serkut jne.

Lähettien, jotka haluavat mukaan päiville, tulee neuvotella asiasta työalueella aluepäällikön kanssa, kotimaassa olevien kunkin esimiehen kanssa.

Perhetyön päivät 2012

Sivun alkuun

Vuodesta 2002 alkaen on vuosittain järjestetty perhetyön koulutus- ja neuvottelupäiviä, joita voi pitää myös pienimuotoisina TOT eli Training of Trainers -tyyppisinä kursseina. Nyt 11:nnettä kertaa järjestetyt päivät pidettiin Lohjan Vivamossa.

Vuoden 2012 päivillä pohdittiin erityisesti lähetystyön kokonaisuutta, kehitysyhteistyön ja julistustyön suhdetta ja perhetyön asemaa tässä kokonaisuudessa. Päivien teemana oli ”Lähetys – kehitys – perhe”. – Luennoitsijoina ja konsultteina olivat mukana Merja ja Aku Kaura. Ulkomaisina vieraina olivat mukana työtoverimme ja yhteistyökumppanimme Tansaniasta, pastori Anthony ja rouva Esther Kipangula. Heidän panoksensa päiviin koettiin varsin myönteisenä.

Tälläkin perhetyön osa-alueella yhteistyö on voimaa ja verkostoituminen on tärkeää. Päiville oli kutsuttu perhetyöstä kiinnostuneita tai sitä tekeviä työntekijöitä kaikista lähetysjärjestöistä. Mukana oli 13 SLS-lähettiä ja muiden lähetysjärjestöjen edustajina viisi lähettiä kolmesta eri järjestöstä (SEKL 2, ELK 1, Fida 2). Kaikkiaan yhdeksän eri työaluetta oli edustettuina: Etiopia, Israel, Kenia, Malawi, Senegal, Tansania, Thaimaa, Venäjä ja Viro. Mukana oli myös koulutussihteeri Kirsti Sirviö Kirkon lähetystyön keskuksesta. Osallistujia oli kaikkiaan 28 henkeä.

                       Lähetysseuran perhetyön neuvottelu– ja koulutuspäivät pidettiin 2012 Lohjan Vivamossa

 

KUTSU AVIOLIITTOLEIRILLE JA

PERHETYÖN PÄIVILLE 2013

Voit tulostaa pdf-muotoisen kutsukirjeen

a) avioliittoleirille tästä ... ja b) Perhetyön päiville tästä

 

KUTSUT 1) AVIOLIITTOLEIRILLE ja 2) PERHETYÖN PÄIVILLE

 

Suomen Lähetysseura                                                   KUTSU    AVIOLIITTOLEIRILLE

Ulkomaanosasto / Perhetyö                                                          

Anna-Kaarina ja Matti Palmu                                       

 matti.palmu@felm.org                                                                                             Vantaalla 25.1.2013

 

Tervetuloa avioliittoleirille kesällä 2013 !

 

Avioliittoleiri                     Lähetysseura järjesti 1988–97 avioliittoleirejä läheteille Kirsti Ijäksen aloitteesta.1998 alkaen me Etiopianpalmut olemme koettaneet huolehtia siitä, että läheteille edelleen tarjotaan avioliittoleirejä. Olemme olleet asiassa yhteydenpitäjinä eri lähetysjärjestöjen ja tahojen suuntiin. Nyt taas kutsumme eri järjestöjen lähettejä kaikille avoimelle avioliittoleirille. Viime vuoden vastaavalla leirillä oli mukana neljä lähettipariskuntaa/perhettä Kansanlähetyksen ja Lähetysseuran työalueilta Etiopiasta, Hongkongista, Keski-Aasiasta ja Virosta. 

 

Kansanlähetys ja Lähetysseura järjestävät avioliittoleirin Kalajoen opistolla 10-14.7. 2013 (keskiviikko-sunnuntai). Leiri on suunniteltu "tavallisille pariskunnille", mutta omissa ryhmissään lähettiparit voivat käsitellä lähettien avioliiton erityiskysymyksiä.

 

Leireistä vastaa työryhmä, johon kuuluvat lähettijäseninä Lähetysseuran namibianlähetit Hankelat ja botswananlähetit Hankelat. Me Palmut olemme leirillä mukana vain parina päivänä (luennoitsijoina ja jokusessa muussa ohjelmavastuussa), mutta vastaamme muun muassa yhteydestä lähetysjärjestöihin ja leirin lähettiryhmäasioista.

 

Miksi avioliittoleirille?      1. Avioliiton pääomaa kannattaa hoitaa. 2. Avioliittoleiri(e)n perustavoite on

parisuhteen myönteisten asioiden vahvistaminen. Jos "menee hyvin", kannattaa pyrkiä vahvistamaan sitä hyvää! 3. Parisuhteen onni ja yksilönä kasvaminen kulkevat käsi kädessä. 4. Lapset tarvitsevat kotia - vanhempiaan. "Vanhempien hyvä suhde on lasten paras koti." 5. Avioliittoleiri on myös lomaa koko perheelle - täysihoitoa!

                                                                                           

Lapsille on oma leirinsä, ei vain "hoitoa". – Kannattaa ilmoittautua (lähetit meille) AJOISSA! Läheteille on maksimissaan kaksi ryhmää (á kolme paria), mutta lähettejä voi toki tulla myös muihin kuin varsinaisiin lähettiryhmiin. – Kerromme mielellämme lisää sähköpostitse.

 

Itse kukin lähetti hoitaa leiriä koskevan muun yhteydenpidon (lähetysjärjestön mahdollinen taloudellinen tuki, tms.) oman järjestönsä kanssa.

 

Terveiset nyt vielä Vantaalta. Helmi-maaliskuussa olemme jHs perhetyön koulutus- ja konsultaatiomatkalla Nepalissa ja vähän maaliskuun alussa myös Bangladeshissa. Etiopian-työjaksomme päätyttyä (toukokuussa 2009) olemme tehneet 2010 alusta lukien Suomesta käsin näitä matkoja SLS:n eri työalueille. Viime vuonna vierailimme Israelissa, Tansaniassa ja Kambodzhassa. Tänä vuonna ohjelmissamme on Nepalin ja Bangladeshin lisäksi Kambodzha, Thaimaa, Israel ja Palestiinalaisalueet sekä Tansania.

 

Iloa, voimia ja siunausta näihin aikoihinne toivottaen

                                           Anna-Kaarina ja Matti Palmu

 

 

Avioliittoleirin ohjelmaluonnos löytyy seuraavan linkin avulla:  

http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Avioliittoleirin_ohjelma_2013.pdf

 

 

Suomen Lähetysseura                                                   KUTSU    PERHETYÖN PÄIVILLE

Ulkomaanosasto / Perhetyö                                                          

Anna-Kaarina ja Matti Palmu                                         

matti.palmu@felm.org                                                                                             Vantaalla 25.1.2013

 

Tervetuloa perhetyön päiville kesällä 2013 ! 

Perhetyön päivät               Tervetuloa mukaan SLS:n järjestämille Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäiville

Lohjan Vivamossa ensi elokuun alussa 6.-8.8.2013 (viikko 32, ti-to).

 

Lähetysseura on järjestänyt Perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäiviä vuosittain elokuussa alkaen 2002, eli vuoden 2012 päivät olivat järjestyksessä yhdennettoista. Päiville on kutsuttu mukaan perhetyötä tekeviä tai sitä haluavia lähettejä, perheellisiä ja yksineläviä, eri lähetysjärjestöistä ja eri työalueilta (sekä lähetysten näistä asioista vastaavia työntekijöitä Suomesta). Vaihdamme kokemuksia, pohdimme yhdessä perhetyön aloittamisen ja vahvistamisen mahdollisuuksia eri työyhteyksissä, ja tietysti virkistymme yhteydestä, yhteisestä tehtävästä, yhteisestä uskosta.

 

”Perhetyöllä” tarkoitetaan tässä yhteydessä monenlaista toimintaa, ei vain avioliittoon ja parisuhteeseen suoranaisesti liittyvää työtä, vaan laajasti ymmärtäen erilaisia työmuotoja esim. terveydenhuollon, terveyskasvatuksen, HIV/aids -työn, opetustyön, seurakuntatyön eri lohkojen, diakonian, kummilapsityön, sosiaalisen työn, huumetyön ym. viitekehyksissä. Perhetyöstä puhuttaessa on hyvä muistaa sekin, että lähetyksen kohdemaissa ”perhe” usein tarkoittaa ns. sukuperhettä, johon kuuluvat myös isovanhemmat, sedät, tädit, serkut jne.

 

Tämän vuoden päivillä yleisaiheena on ”Perhetyön palikat”. Tutustumme erilaisiin

”palikoihin” (Parisuhteen palikat, Seurustelun palikat, Vanhemmuuden palikat,

Isovanhemmuuden palikat) ensin Kataja ry:n toiminnanjohtaja Liisa Välilän

ohjaamina. Sitten Taiwanin lähetit Heiskaset esittelevät palikoiden käyttöä

työalueellaan. Palikoista etenemme sitten monenlaisiin muihin työvälineisiin,

joita voimme hyödyntää perhetyössä.

 

Perhetyön päivien ohjelmaluonnos löytyy seuraavan linkin avulla:

http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Perhetyon_paivien_2013_ohjelma.pdf

 

Terveiset nyt vielä Vantaalta, matkavalmisteluiden keskeltä. Helmi-maaliskuussa olemme, jos Jumala suo, perhetyön koulutus- ja konsultaatiomatkalla Nepalissa (ja vähän maaliskuun alussa myös Kylväjän työalueella Bangladeshissa). Etiopian työjaksojemme päätyttyä (toukokuussa 2009) olemme tehneet 2010 alusta lukien Suomesta käsin näitä matkoja SLS:n eri työalueille. Viime vuonna vierailimme Israelissa, Tansaniassa ja Kambodzhassa. Tänä vuonna ohjelmissamme on Nepalin ja Bangladeshin lisäksi Kambodzha, Thaimaa, Israel/Palestiinalaisalueet sekä Tansania.

 

Tapaamisiin kesällä!

 

Iloa, voimia ja siunausta näihin aikoihinne toivottaen

                                           Anna-Kaarina ja Matti Palmu

 

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Palaa etusivulle